Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Meno a adresa zodpovednej osoby za spracovanie údajov a ochrany dát:

Zodpovedná osoba z hľadiska GDPR a ostatných nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov platných medzi členskými štátmi Európskej únie je:

CORTENDesign s.r.o. , Hlavná 104/117, 013 13 Konská, Slovenská republika

Tel: +421 949 448 813
Email: info@cortendesign.sk
Webová stránka: www.cortendesign.sk, www.cor-ten.sk 

2. Používanie cookies

Webová stránka firmy CORTENDesign s.r.o. využíva takzvané Cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš webový prehliadač prenáša na pevný disk Vášho počítača, za účelom uchovávania informácií, ktoré sa dajú opäť použiť. Pomocou cookies môže byť používateľ pri návšteve webovej stránky identifikovaný za účelom zjednodušenia používania internetovej stránky používateľom. Je možné kedykoľvek namietať voči nastaveniu cookies tým, že sa zmenia nastavenia na Vašom internetovom prehliadači. Nastavenia cookies môžu byť vymazané. Upozorňujeme však, že ak sú cookies deaktivované, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť používané v plnom rozsahu.

3. Kontakty

Webová stránka spoločnosti CORTENDesign s r.o. obsahuje kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na elektronické kontaktovanie. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy alebo telefónnych čísel. Ak sa dotknutá osoba dostane prostredníctvom týchto kontaktných kanálov do styku so zodpovednou osobou, osobné údaje budú automaticky uložené. Tieto údaje sa ukladajú len za účelom spracovania dotazu alebo kontaktovania dotknutej osoby. Údaje nebudú poskytované tretím osobám.

4. Rutinné vymazanie a blokovanie osobných údajov

Zodpovedná osoba môže spracovávať a uchovávať osobné údaje dotknutej osoby len dovtedy, pokým je to potrebné za účelom uchovávania údajov. Takéto ukladanie sa okrem toho môže uskutočniť, ak to stanovuje európsky alebo vnútroštátny právny poriadok v predpisoch, zákonoch alebo iných predpisoch EÚ, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Hneď ako uplynie účel ukladania alebo uplynie lehota podľa vyššie uvedených predpisov, osobné údaje budú zablokované alebo odstránené. 

5.Práva dotknutej osoby

Ak sú Vaše osobné údaje spracované, podliehajú rozsahu pôsobnosti GDPR a voči zodpovednej osobe máte nasledujúce práva:

  • Právo na informácie
  • Právo na opravu osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Právo na vymazanie
  • Právo na informácie
  • Právo na prenos osobných údajov
  • Právo vzniesť námietku voči spracovaniu
  • Právo na zrušenie vyhlásenia o súhlase s ochranou osobných údajov
  • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
  • Vaše právo odvolať sa na regulačný orgán

6. Zverejňovanie údajov tretím stranám

Na implementáciu našich služieb a najmä na zabezpečenie funkčnosti našich webových stránok používame poskytovateľa. Poskytovateľ bol taktiež ustanovený k spracovaniu Vašich údajov ako externý poskytovateľ služieb.

7. Právny základ spracovania osobných údajov

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na proces spracovania osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. a) EU GDPR slúži ako právny základ na ochranu osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, ktorej je dotknutá zmluvnou stranou, sa čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR ako právny základ. To sa vzťahuje aj na proces spracovania, ktorý je potrebný na plnenie predzmluvných opatrení. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje naša firma, slúži čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR ako právny základ. V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, slúži čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR ako právny základ. Ak je spracovanie údajov nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej firmy alebo tretej strany a neprevažuje záujmy, právne základy a základné slobody dotknutej osoby vyššie menovaných záujmov, slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ako právny základ. Oprávnený záujem našej spoločnosti spočíva v realizácii našich obchodných aktivít.

8. Trvanie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú počas trvania príslušnej zákonnej lehoty uchovávania. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje bežne vymazané, pokiaľ nie je potrebné iniciovať alebo plniť zmluvu.