Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Meno a adresa zodpovednej osoby za spracovanie údajov a ochrany dát:

Zodpovedná osoba z hľadiska GDPR a ostatných nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov platných medzi členskými štátmi Európskej únie je:

CORTENDesign s.r.o. , Hlavná 104/117, 013 13 Konská, Slovenská republika

Tel: +421 949 448 813
Email: info@cortendesign.sk
Webová stránka: www.cortendesign.sk, www.cor-ten.sk 

2. Používanie cookies

Webová stránka firmy CORTENDesign s.r.o. využíva takzvané Cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš webový prehliadač prenáša na pevný disk Vášho počítača, za účelom uchovávania informácií, ktoré sa dajú opäť použiť. Pomocou cookies môže byť používateľ pri návšteve webovej stránky identifikovaný za účelom zjednodušenia používania internetovej stránky používateľom. Je možné kedykoľvek namietať voči nastaveniu cookies tým, že sa zmenia nastavenia na Vašom internetovom prehliadači. Nastavenia cookies môžu byť vymazané. Upozorňujeme však, že ak sú cookies deaktivované, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť používané v plnom rozsahu.

3. Tvorba log súborov

Pri každom vstupe na webovú stránku firmy CORTENDesign s.r.o. sa zhromažďujú údaje a informácie používateľa prostredníctvom automatizovaného systému. Tieto budú uložené na servery v log súboroch. Prostredníctvom tejto technológii je možné zhromažďovať nasledovné údaje: (a). informácie o type prehliadača a používanej verzii, (b). operačný systém používateľa, (c). poskytovateľ internetových služieb používateľa, (d). IP adresa používateľa, (e). dátum a čas prístupu, (f). webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na naše webové stránky, (g.) webové stránky, ktoré boli spustené systémom používateľa prostredníctvom našej webovej stránky

Spracovanie údajov slúži na poskytovanie obsahu našich webových stránok, zabezpečenie funkčnosti našich systémov informačných technológií a optimalizáciu našich webových stránok. Údaje log súborov sú vždy uložené oddelene od iných osobných údajov našich používateľov.

4. Registrácia na našej webovej stránky

Ak sa dotknutá osoba rozhodne zaregistrovať na webovej stránke prevádzkovateľa, ktorá podlieha spracovaniu osobných údajov, tak tieto údaje budú spracované v príslušnom formulári a poskytnuté priamo zodpovednej osobe. Údaje sa uchovávajú výhradne na účely interného používania zodpovedným osobám. Pri registrácii sa uloží adresa IP používateľa spolu s dátumom a časom registrácie. To má zabrániť k zneužitiu služieb. Údaje by sa nemali poskytovať tretím stranám. Jedinou výnimkou sú prípady, v ktorých sa preukáže legálna povinnosť poskytnúť existujúce údaje. Registrácia údajov je potrebná na poskytnutie obsahu alebo služieb. Registrovaní používatelia majú možnosť kedykoľvek vymazať alebo upraviť svoje uložené údaje. Dotknutá osoba dostane informácie o svojich osobných údajoch uložených kedykoľvek.

5. Newsletter

Ak sa užívateľ rozhodne prihlásiť k odberu Newsletteru, údaje budú sprostredkované zodpovednej osobe na spracovanie. Pri prihlásení k Newsletteru bude IP adresa používateľa, tak ako aj dátum a čas registrácie uložené. Toto slúži k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu služieb alebo emailovej adresy dotknutej osoby. Údaje by sa nemali poskytovať tretím stranám. Jedinou výnimkou sú prípady, v ktorých sa preukáže legálna povinnosť poskytnúť existujúce údaje. Údaje majú byť použité výlučne na odosielanie Newslettera. Odosielanie Newsletteru môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť. Podobne môže byť kedykoľvek zrušený súhlas na ukladanie osobných údajov. Na tento účel je v každom Newslettery zodpovedajúci odkaz.

6. Možnosť kontaktovania

Webová stránka spoločnosti CORTENDesign s r.o. obsahuje kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na elektronické kontaktovanie. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy alebo telefónnych čísel. Ak sa dotknutá osoba dostane prostredníctvom týchto kontaktných kanálov do styku so zodpovednou osobou, osobné údaje budú automaticky uložené. Tieto údaje sa ukladajú len za účelom spracovania dotazu alebo kontaktovania dotknutej osoby. Údaje nebudú poskytované tretím osobám.

7. Rutinné vymazanie a blokovanie osobných údajov

Zodpovedná osoba môže spracovávať a uchovávať osobné údaje dotknutej osoby len dovtedy, pokým je to potrebné za účelom uchovávania údajov. Takéto ukladanie sa okrem toho môže uskutočniť, ak to stanovuje európsky alebo vnútroštátny právny poriadok v predpisoch, zákonoch alebo iných predpisoch EÚ, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Hneď ako uplynie účel ukladania alebo uplynie lehota podľa vyššie uvedených predpisov, osobné údaje budú zablokované alebo odstránené. 

8.Práva dotknutej osoby

Ak sú Vaše osobné údaje spracované, podliehajú rozsahu pôsobnosti GDPR a voči zodpovednej osobe máte nasledujúce práva:

8.1 Právo na informácie

Môžete požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracované. Ak sa takéto spracovanie uskutočnilo, môžete od zodpovednej osoby požiadať o informácie. Máte právo požadovať informácie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sprostredkované tretej krajine alebo medzinárodnej organizácií. V tejto súvislosti ste oprávnený žiadať byť informovaný o náležitých garanciách v súlade s čl. 46 GDPR v súvislosti so zverejňovaním.

8.2 Právo na opravu osobných údajov

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné  alebo neúplné. Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR. Zodpovedná osoba musí bezodkladne vykonať opravu.

8.3 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (a.) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho zodpovednej osobe overiť správnosť osobných údajov; (b.) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (c.) zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (d.) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, obmedzené, tieto údaje sa môžu uchovávať iba s Vaším súhlasom alebo na účely uplatnenia výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitých pre verejný záujem Únie alebo členského štátu. Ak bolo obmedzenie spracovania obmedzené podľa vyššie uvedených podmienok, musíte byť informovaný zodpovednou osobou. 

8.4. Právo na vymazanie

8.4.1. Zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak jedná o jeden z nasledujúcich dôvodov: (a.) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (b.) dotknutá osoba odvolá súhlas, podľa čl. 6 odsek 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracovanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov; (c.) dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 DGPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie, alebo namieta voči spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2 GDPR; (d.) ak sa osobné údaje spracovali nezákonne; (e.) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; (f.) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

8.4.2 Ak zodpovedná osoba zverejnila osobné údaje dotknutej osoby a je podľa čl. 17 ods. 1 GDPR povinná informovať o žiadosti dotknutej osoby o vymazanie a je taktiež povinná vymazať tieto údaje berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, podnikne vhodné opatrenia, vrátane technických, s cieľom informovať zodpovednú osobu pre osobné údaje, ktoré Vy ako dotknutá osoba údajov, odstránila všetky odkazy vedúce k osobným údajom alebo kópie alebo replikácie takýchto osobných údajov.

8.4.3. Právo o vymazanie zodpovedná osoba neuplatňuje, pokiaľ je spracovanie potrebné v týchto prípadoch: (a.) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; (b.) k splneniu zákonnej povinnosti týkajúcej sa spracovaniu osobných údajov podľa práva Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba alebo k plneniu úlohy, ktorá podlieha verejnému záujmu alebo výkonu verejnej moci prenesenej na zodpovednú osobu; (c.) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 GDPR; (d.) na archívne účely, ktoré sú vo verejnom záujme, vedecké alebo historické výskumné účely alebo štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ právo uvedené v ods. 1 pravdepodobne znemožní alebo vážne nepoškodí dosiahnutie cieľov takéhoto spracovania; (e.) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

8.5 Právo na informácie

Ak ste uplatnili svoje právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov voči zodpovednej osobe, je táto osoba povinná oznámiť všetkým príjemcom, ktorým sa osobné údaje dotknutej osoby zverejnili, túto opravu, výmaz alebo obmedzenie, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo nepredstavuje neprimerané úsilie. Vaša osoba má právo byť o takýchto príjemcoch informovaná zodpovednou osobou.

8.6 Právo na prenos osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo tieto údaje poskytnúť inej zodpovednej osobe bez akejkoľvek prekážky zodpovednou osobou, ktorej boli tieto osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že: (a.) spracovanie je založené v súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a) GDPR na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR; (b.) spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných metód. 

Pri výkone tohto práva máte tiež právo požiadať o prenos osobných údajov týkajúcich sa Vás priamo od jednej zodpovednej osoby údajov k druhej zodpovednej osobe, ak je to technicky možné. To nesmie mať vplyv na slobody a práva iných osôb. Právo na prenos údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov potrebných
na plnenie úloh verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci delegovanej na zodpovednú osobu.

8.7 Právo vzniesť námietku voči spracovaniu

Máte právo, z dôvodov, ktoré vznikli z Vašej konkrétnej situácie, Vami dotknutej osoby kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR. to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Zodpovedná osoba by nemala spracovávať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ nemôže preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Ak sú vaše osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, ak je spojené s takýmto priamym marketingom. Ak máte námietky voči spracovaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nebudú spracované na tieto účely. Máte možnosť uplatniť svoje právo na námietku v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti pomocou automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES.

8.8 Právo na zrušenie vyhlásenia o súhlase s ochranou osobných údajov

Máte právo kedykoľvek zrušiť vyhlásenie o súhlase s ochranou údajov. Zrušenie vyhlásenia o súhlase nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred zrušením.

8.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má na Vás právne účinky alebo Vás podobným spôsobom významne ovplyvňuje. To neplatí v prípade rozhodnutia ak: (a) je potrebná na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a zodpovednou osobou; (b) je prípustné podľa právnych predpisov Európskej únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba a tento zákon obsahuje primerané opatrenia na ochranu Vašich práv, slobôd a legitímnych záujmov; (c) po Vašom výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia však nesmú vychádzať zo špeciálnych kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a boli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a Vašich oprávnených záujmov. Pokiaľ ide o prípady uvedené v spomínanom čl. pod písm. a) a c), zodpovedná osoba podnikne primerané kroky na ochranu práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov, prinajmenšom vrátane práva na získanie zásahu osoby zo strany zodpovednej osoby, aby vyjadril svoje vlastné stanovisko a rozhodol.

8.10 Vaše právo odvolať sa na regulačný orgán

Bez ohľadu na akýkoľvek iný administratívny alebo právny opravný prostriedok máte právo odvolať sa na regulačný orgán, najmä v členskom štáte Vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo v prípade podozrenia na porušenie, ak si myslíte, že spracovanie osobných údajov sa týka porušenia všeobecných nariadení o ochrane údajov. Orgán dohľadu, ktorý podal sťažnosť, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa článku 78 GDPR.

9. Zverejňovanie údajov tretím stranám

Na implementáciu našich služieb a najmä na zabezpečenie funkčnosti našich webových stránok používame poskytovateľa. Poskytovateľ bol taktiež ustanovený k spracovaniu Vašich údajov ako externý poskytovateľ služieb. Poskytovateľ služieb bol nami starostlivo vybraný a poverený, je viazaný našimi pokynmi a pravidelne kontrolovaný.

10. Právny základ spracovania osobných údajov

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na proces spracovania osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. a) EU GDPR slúži ako právny základ na ochranu osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, ktorej je dotknutá zmluvnou stranou, sa čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR ako právny základ. To sa vzťahuje aj na proces spracovania, ktorý je potrebný na plnenie predzmluvných opatrení. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje naša firma, slúži čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR ako právny základ. V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, slúži čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR ako právny základ. Ak je spracovanie údajov nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej firmy alebo tretej strany a neprevažuje záujmy, právne základy a základné slobody dotknutej osoby vyššie menovaných záujmov, slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ako právny základ. Oprávnený záujem našej spoločnosti spočíva v realizácii našich obchodných aktivít.

11. Trvanie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú počas trvania príslušnej zákonnej lehoty uchovávania. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje bežne vymazané, pokiaľ nie je potrebné iniciovať alebo plniť zmluvu.